microsatellites

A B C F G M S T U V
443 results found. Showing from 1 to 20.
name chromosome unitsCode GenBank code alleleSizeMin alleleSizeMax pdf
VVS2 11 146565 G64021 123 165
VVMD5 16 502567 AY124798 215 270
VVMD7 7 502486 not available 180 270
VVMD27 5 502597 not available 165 216
VrZAG62 7 502598 BV722852 181 220
VrZAG79 5 502576 BV722842 230 270
VVMD25 11 502515 not available 229 275
VVMD28 3 502465 not available 210 279
VVMD32 4 502471 not available 239 280
ccmp2 not available not available not available 166 234
ccmp8 not available not available not available 65 77
ccmp7 not available not available not available 129 151
ccmp9 not available not available not available 96 104
ccmp10 not available not available not available 91 300
VVS29 not available 514102 BV722863 not available not available
VrZAG26 not available not available not available not available not available
ccmp6 not available not available not available 93 111
VVMD6 7 502489 not available 180 250
ccmp5 not available not available not available 77 145
VVMD36 3 502591 not available 230 315