microsatellites

A B C F G M S T U V
397 results found. Showing from 1 to 20.
name chromosome unitsCode GenBank code alleleSizeMin alleleSizeMax pdf
VVS2 11 146565 G64021 123 165
VVMD5 16 502567 AY124798 215 270
VVMD7 7 502486 not available 180 270
VVMD27 5 502597 not available 165 216
VrZAG62 7 502598 BV722852 181 220
VrZAG79 5 502576 BV722842 230 270
VVMD25 11 502515 not available 229 275
VVMD28 3 502465 not available 210 279
VVMD32 4 502471 not available 239 280
VVMD6 7 502489 not available 180 250
VVS19 not available 514101 BV722862 not available not available
VVS29 not available 514102 BV722863 not available not available
VVMD31 7 502488 not available 196 224
VrZAG26 not available not available not available not available not available
VrZAG64 10 502633 BV722853 127 197
VrZAG30 6 502640 not available 143 161
VVMD36 3 502591 not available 230 315
VrZAG83 4 502472 BV722856 186 210
VrZAG112 14 502613 BV722835 229 261
VrZAG67 10 502507 BV722854 116 169